Głosowanie zakończone

Zakończone 19/03/2019

Regulamin PODAJ DALEJ CIEPŁO

REGULAMIN AKCJI „PODAJ DALEJ CIEPŁO”

(EDYCJA GDYŃSKA)

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja „Podaj dalej ciepło” (edycja gdyńska), zwana dalej „Akcją”, związana jest z promowaniem wartościowych inicjatyw społecznych, których celem jest wszechstronna poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Gdynia, wspieranie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Miasta Gdynia.
 2. Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów z obszaru ekonomii społecznej, zwanych dalej „Organizacjami”, posiadających status organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Gminy Miasta Gdynia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
 3. Akcja ma formę konkursu.
 4. Tematem przewodnim Akcji w 2019 r. jest hasło: „Innowacje społeczne na ludzką miarę”. Oznacza to promocję projektów i inicjatyw, skierowanych do mieszkańców Gdyni, które wprowadzają nową, innowacyjną jakość w obszarze wsparcia społecznego.

§ 2 Organizatorzy Akcji

 1. Organizatorami Akcji są: PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013479, NIP 6420000642, kapitał zakładowy: 1 471 190 070 PLN, w całości wpłacony, oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047173, NIP 5860104291, kapitał zakładowy w wysokości 41.102.000,00 zł.
 2. Organizatorzy realizują Akcję w ramach współpracy z Gminą Miasta Gdynia (dalej również Partner Akcji).

§ 3 Zasady uczestnictwa w Akcji i forma zgłoszenia

 1. Celem Akcji jest wyłonienie i nagrodzenie projektów zgłoszonych do Akcji przez Organizacje.
 2. Akcja jest otwarta dla wszystkich Organizacji, o których mowa w § 1 pkt 2 Regulaminu.
 3. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest zgłoszenie za pomocą formularza umieszczonego na stronie podajdalejcieplo.pl, zwanego dalej „Formularzem”, inicjatywy spełniającej kryteria opisane w §1 Regulaminu.
 4. W Akcji nie mogą wziąć udziału projekty/inicjatywy, które zostały już nagrodzone przez Organizatorów we wcześniejszych edycjach Akcji.
 5. Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w niej udział, uczestnik Akcji podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Zgłoszony do akcji projekt powinien zostać zrealizowany w roku 2019, przy czym mógł zostać rozpoczęty w 2018 r.
 7. Udział w Akcji jest bezpłatny.
 8. Jedna Organizacja może zgłosić do konkursu 1 projekt.

§ 4 Zasady wyłaniania laureatów

 1. Akcja przebiega dwuetapowo:
  1. I etap – zgłoszenie projektu poprzez Formularz, na zasadach określonych w § 3 pkt 3 Regulaminu;
  2. II etap – wybór przez jury maksymalnie 6 projektów spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych, które następnie podlegają głosowaniu internautów za pośrednictwem strony internetowej podajdalejcieplo.pl
 2. Jury składa się z przedstawicieli Organizatorów i Gminy Miasta Gdynia – po 2 osoby reprezentujące każdą ze stron.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Akcja dla internautów ma charakter otwarty. Mogą wziąć w niej udział wszystkie zainteresowane osoby, które osiągnęły pełnoletniość i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Głosowanie internautów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej podajdalejcieplo.pl. Każdy ma możliwość raz dziennie oddać jeden głos na konkretną inicjatywę, klikając w moduł do głosowania.
 6. Wejście na stronę podajdalejcieplo.pl i dokonanie wyboru jednego z umieszczonych w serwisie podmiotów w celu wsparcia tego podmiotu przez Organizatorów Akcji jest równoznaczne z wzięciem udziału w Akcji.
 7. Z każdego urządzenia o danym adresie IP można oddać jedynie jeden głos raz na dobę w okresie trwania Akcji.

§ 5 Nagrody

 1. W Akcji zostaną przyznane 3 nagrody:
  1. za I miejsce: bon finansowy o wartości 15.000 zł;
  2. za II miejsce: bon finansowy o wartości 10.000 zł;
  3. za III miejsce: bon finansowy o wartości 5.000 zł.
 2. Nagrody zostaną przekazane w terminie do 90 dni od daty ogłoszenia laureatów Akcji na podstawie sporządzonych z laureatami umów darowizny.
 3. Otrzymana nagroda finansowa powinna być przeznaczona na rozwój lub kontynuację zgłoszonego do Akcji projektu.

§ 6 Harmonogram Akcji

Organizatorzy Akcji przewidują następujący harmonogram jej przebiegu:

- 11 lutego 2019 r.– rozpoczęcie Akcji;

- do 28 lutego 2019 r.– nadsyłanie zgłoszeń przez Organizacje poprzez Formularze, w sposób opisany w § 3 pkt 3 Regulaminu;

- do 5 marca 2019 r.– wybór przez jury maksymalnie 6 Organizacji, których projekty przejdą do II etapu Akcji;

- do 6 marca 2019 r.– zamieszczenie informacji o Organizacjach na stronie podajdalejcieplo.pl i rozpoczęcie głosowania;

- 19 marca 2019 r.– zakończenie głosowania za pośrednictwem strony internetowej podajdalejcieplo.pl  

- 20 marca 2019 r. – ogłoszenie Laureatów Akcji;

- 28 marca 2019 r. – finał Akcji oraz Gala wręczenia nagród.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym m.in. siły wyższej.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatorów.
 3. W sytuacjach nieprzewidzianych w Regulaminie rozstrzygnięcia podejmują Organizatorzy.
 4. Złożenie zgłoszenia do Akcji oznacza automatyczną zgodę na udostępnianie danych teleadresowych oraz upubliczniania nadesłanych projektów na potrzeby działań marketingowych, podejmowanych przez Organizatorów i Partnera Akcji.
 5. W ramach Akcji w przypadku osób głosujących przetwarzane będą adresy IP.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany punktów Regulaminu w zakresie harmonogramu Akcji bez podania przyczyny.
 7. Przystąpienie Organizacji do Akcji oznacza równocześnie wyrażenie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez osoby reprezentujące Organizację w ramach Akcji, w tym podczas Gali rozdania nagród, a także na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów i Partnera Akcji (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji oraz w celach z nią związanych, tzn. wyłonienia zwycięzcy, publikacji informacji o autorach zgłoszonych do Akcji projektów. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, przy czym:
  1. ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym;
  2. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  3. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe;
  4. czas przetwarzania danych osobowych wynikać będzie z okresu realizacji, rozliczenia i trwałości Akcji oraz przepisów prawa upoważniających do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych;
  5. uczestnikom Akcji przysługuje prawo żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO, żądania sprostowania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (do momentu rozpoczęcia działań) i żądania usunięcia swoich danych, co będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w Akcji;
  6. na podstawie art. 77 RODO uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie podajdalejcieplo.pl
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Strony internetowe - odee.pl